اخبار آموزش

22
دوره آموزشی"تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی کشاورزی و باغات"
طول دوره:50 ساعت
هزینه دوره: 2 ملیون ریال
تلفن:36293271

موسسه آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |