اخبار آموزش

23
نشست مجمع عمومی شرکت فنی و مهندسی کارشناسان رسمی دادگستری

با محوریت:1-گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط هیئت موسس

2-نحوه ادامه فعالیت شرکت

3-تصمیم گیری در خصوص انتخابات هیئت مدیره

زمان:سه شنبه 95/9/30 ساعت 16:30

مکان:طبقه سوم کانون
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |