X

15
کلیه کارشناسانی که در خصوص تعداد یا نحوه نگارش صلاحیت های آنها در کتابچه اسامی چاپ 1392 ایراداتی وجود داشته بایستی با همراه داشتن کپی تمام صفحات پروان...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
15
کلیه کارشناسانی که در خصوص تعداد یا نحوه نگارش صلاحیت های آنها در کتابچه اسامی چاپ 1392 ایراداتی وجود داشته بایستی با همراه داشتن کپی تمام صفحات پروان...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
03
ماده 4:کارشناسان رسمی دادگستری پس از 5 سال سابقه خدمت در شهرستان مورد پذیرش با اولویت انجام کارشناسی در شهرستان مربوطه میتوانند در سایر شهرستانهای است...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
03
ماده 4:کارشناسان رسمی دادگستری پس از 5 سال سابقه خدمت در شهرستان مورد پذیرش با اولویت انجام کارشناسی در شهرستان مربوطه میتوانند در سایر شهرستانهای است...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 131 از 135ابتدا   قبلی   126  127  128  129  130  [131]  132  133  134  135  بعدی   انتها   
دی ان ان