طبقه بندی مناطق


  شهرستان آباده                 شهرستان اقلید                 شهرستان آباده طشک              
شهرستان سپیدان  
  شهرستان استهبان      شهرستان اوز و بیرم       شهرستان بوانات        شهرستان زرقان 
  شهرستان پاسارگاد       شهرستان سروستان      شهرستان سرچهان کره ای        شهرستان مهر
  شهرستان سده       شهرستان شیراز       شهرستان ششده و قره بلاغ        شهرستان بیضاء
  شهرستان قیر و کارزین       شهرستان شیرازبخش مرکزی     شهرستان فسا
    شهرستان ممسنی و رستم
  شهرستان فیروز آباد
    شهرستان داراب
    شهرستان جهرم
    شهرستان سیدان 
  شهرستان خان زنیان      شهرستان خرامه       شهرستان خنج 
    شهرستان زرین دشت 
  شهرستان صفاشهر(خرمبید )     شهرستان کازرون
    شهرستان کوار 
    شهرستان فراشبند
  شهرستان صدرا      شهرستان لامرد
    شهرستان گراش      شهرستان لارستان 
  شهرستان نی ریز
    شهرستان مرودشت 
     شهرستان ارسنجان     شهرستان داریان
   شهرستان قادر آباد