بازرسین دادستان

وظایف و اختیارات بازرسان در شورای عالی

الف- مانند سایر اعضا شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رای شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می باشند.

ب-هر زمان که لازم بدانند می توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرارداده و اگر در زمینه نگهداری حساب ها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایندو چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نمایند ، بازرسان می توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیما در شورای عالی مطرح نمایند.