هیات مدیره

                               
   

 محمد حسین دادخواه
رئیس هیئت مدیره
           

 
 احمد رضا کشتکاران
نائب رئیس هیئت مدیره
 
   سید امیرپیروز مرعشی

مدیر امور مالی 

           
           
 

 

 سید جلیل حجازی
عضو هیئت مدیره 
           

   

سید محسن مرشدی
عضو هیئت مدیره

   

 محمود ده بزرگی
دادستان انتظامی

           
   

 رضا خورشیدی
بازرس

 

 سید امین الدین نجیبی
بازرس