قانون کانون 1381/05/02

عنوان : قانون کانون                                                                                                              تاریخ تصویب : 1381/05/02  

قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه بک هزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381/01/28 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1999-ق مورخ 1381/02/03واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد