مجمع عمومی

مجمع عمومی – عادی و فوق العاده – هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشد به شرح ذیل تشکیل می شود:

الف- مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سل به دعوت هیئت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود و به دعوت هیئت مدیره ، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جسه معتبر خواهد بود.

ب- مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس وو دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضا حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضا یاد شده تعیین می شوند. برای نظارت در اخذ رای و قرائت آرا، 5 نفر به عنوان هیات نظاغرت از بین اعضا ی حاظر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره1- در صورت عدم دعوت هیئت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون های یگر تشکیل خواهد شد.

تبصره2-نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیئت نظارت ، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرئی این قانون مشخص خواهد شد.

برو بالا